El procés de redacció del POUM està regit per normatives estatals que descriuen les etapes, el procés i la documentació obligatòria per elaborar-lo (el Decret legislatiu 1/2010, la Llei 3/2012 i el Decret 305/2006).

Tot el procediment compta amb un programa de participació ciutadana que permet que tots els veïns i veïnes d’Argentona puguin prendre part en la definició de quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi per als propers anys i que té el seu primer instrument en aquesta pàgina web (veure l’apartat Participació Ciutadana i l’apartat d’opina i participa).

Dividim el procés de redacció del POUM en set fases:

FASE I. AVANÇ DEL POUM

 • Redacció de l’Avanç del POUM: és un document genèric que forma part de la redacció del POUM i posa de manifest els criteris, objectius i model de desenvolupament proposat pel municipi. Aquest document el redacta l’Ajuntament (amb l’ajuda d’un equip tècnic especialitzat) i serveix de base per guiar tot el procés i per treballar en l’elaboració del POUM definitiu amb el màxim d’informació i eines possibles i fer del procés un procés transparent i participatiu.
 • Participació: per la seva redacció es tindrà en compte les aportacions i propostes realitzades en la primera fase del programa de participació (enquestes de percepció ciutadana, una sessió de participació interna de l’Ajuntament, 3 sessions de participació ciutadana i reunions sectorials amb diferents entitats i/o agents locals). D’aquesta manera l’equip redactor del POUM comptarà amb les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania i pels diferents sectors d’Argentona per  fer l’anàlisi d’alternatives de planejament i el desenvolupament i concreció de l’alternativa seleccionada en al fase d’aprovació inicial.
 • Elaboració de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar: aquest informe ha d’identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l’aplicació del POUM.

FASE II. PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DEL POUM

 • Presentació i exposició pública: l’avanç s’envia a l’òrgan ambiental de la Generalitat, el qual en sol·licita un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat, realitza consultes a d’altres administracions afectades i el posa a exposició pública durant 30 dies per recollir aportacions del públic interessat. A part, el document d’Avanç del Pla es publicarà també a la web del POUM per tal que la ciutadania pugui valorar-lo i realitzar aportacions i consideracions de cara a la seva concreció en la fase d’aprovació inicial. En aquest període d’exposició pública es poden fer suggeriments (no al·legacions) i no existeix l’obligació de respondre’ls.
 • Redacció de l’informe de la Generalitat: en el termini de 2 mesos la Generalitat emet un informe, anomenat Document de referència, que fixa el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambiental i territorials per al POUM, necessari per  redactar l’informe de sostenibilitat ambiental definitiu. Així mateix, altres departaments de la Generalitat i organismes emeten informes en relació a la proposta d’avanç del POUM.

FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

 • Redacció de la proposta inicial del POUM: en aquesta fase es redactarà el document amb la concreció de les propostes. La documentació incorpora: memòria, normativa, plànols d’ordenació, avaluació de mobilitat, memòria social i l’informe de sostenibilitat ambiental definitiu.
 • Participació: aquesta fase té en compte la recopilació de les aportacions, propostes i suggeriments recollits en el procés participatiu de la fase d’Avanç del POUM (Fase I) i en la fase d’exposició pública (Fase II).
 • Presentació de la proposta inicial del POUM: una vegada redactat el POUM per l’aprovació inicial es realitzarà una sessió de presentació pública de la proposta del document, i es facilitarà a la ciutadania la informació necessària perquè pugui  participar adequadament a l’hora de presentar d’al·legacions.

FASE IV. INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D’INFORMES PRECEPTIUS DE LA PROPOSTA INICIAL DEL POUM

 • Informació pública del la proposta inicial del POUM: durant un mínim de 45 dies l’Ajuntament posarà a disposició de les persones que ho sol·licitin tota la documentació del POUM tant en format imprès com en format digital. A part, el POUM es remet a les administracions afectades perquè emetin els informes preceptius. En aquesta fase d’exposició pública es recullen les al·legacions que es responen per part de l’Ajuntament de manera individualitzada.

FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM

 • Redacció del POUM provisional: a partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i públic interessat s’esmena el document (i es dóna resposta a les al·legacions). S’afegeix també a la documentació del POUM la memòria ambiental, que resumeix i estableix les conclusions del procés d’avaluació ambiental, recollida en les anteriors fases de procés en l’informe de sostenibilitat ambiental (tant preliminar, com definitiu).
 • Publicació: en aquesta fase es publicarà tota la documentació al web del POUM per tal que pugui ser accessible i consultable.

FASE VI. SOL·LICITUD D'INFORMES

Si escau, es torna a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM aprovat provisionalment s’adequa als seus requeriments.

FASE VII. APROVACIÓ DEFINITIVA

El POUM s’aprova per part de la Comissió d’Urbanisme i, un cop publicat, entra en vigor i substitueix el pla anterior.

 

Un cop aprovat definitivament, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

 1. Memòria descriptiva i justificativa del POUM
 2. Plànols d’ordenació i d’informació
 3. Normes urbanístiques
 4. Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
 5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
 6. Documentació d’avaluació ambiental
 7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
 8. Memòria social