DOCUMENTS DEL POUM D’ARGENTONA – APROVACIÓ INICIAL

AGENDA I ESTUDI ECONÒMIC

CATÀLEG DE BÉNS

CATÀLEG DE MASIES

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

INUNDABILITAT

MEMÒRIA INFORMATIVA

MEMÒRIA ORDENACIÓ

MEMÒRIA SOCIAL

MOBILITAT

NORMATIVA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PLÀNOLS INFORMATIUS

PLÀNOLS NORMATIUS

RESUM COMPRENSIU

RISCOS GEOLÒGICS

 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES APROVACIÓ INICIAL POUM