Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur d’Argentona, s’ha aprovat el Programa de participació ciutadana per al procés de revisió del POUM. El programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en l’elaboració del nou POUM.


Els instruments i accions de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents instruments de participació:

• El Consell de la Vila. És un organ consultiu i de consens que funciona des de l’any 2010 i que ha de permetre construir propostes compartides entre la ciutadania i l’Ajuntament. Està format per:

• El plenari del consell: president (l’alcalde), vicepresident/a ciutadana (escollit pel Plenari del Consell), 15 persones del registre ciutadà, 21 representants d’entitats ciutadanes, 1 representant de cada Consell Municipal sectorial (esports, cultura, escolar, etc.), 1 representant de cada Consell Municipal Territorial, 1 regidor de cada grup municipal (amb veu i sense vot) i el regidor de Participació Ciutadana.
• La comissió permanent: vicepresident/a ciutadana, 5 persones del registre ciutadà, 4 representants d’entitats ciutadanes i 1 regidor de cada grup municipal.

• Reunions internes de l’Ajuntament
• Reunions sectorials
• Sessions de participació ciutadana
 Sessions de presentació i informació
 Enquestes de percepció ciutadana
• Recull d’opinions i suggeriments al web “Opina i participa”
Xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram)
• Recull d’opinions i suggeriments al mapa d’Argentona (georeferenciació)


Esquema del procés

Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del POUM (enllaç a la pàgina del procés del web), es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web o a través de l’etiqueta #poumargentona al Twitter podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM i també tota la informació al respecte.

AVANÇ DEL POUM

Web del POUM
A l’apartat “Opina i participa” d’aquest web existeix un registre per poder fer preguntes, suggeriments, etc.

Enquesta de percepció i expectatives ciutadanes
Per tal de recollir el màxim d’opinions, de propostes i d’expectatives, més enllà d’aquelles que es puguin manifestar en les sessions de participació ciutadana o del mur d’opinió de la web, s’ha dissenyat un breu qüestionari per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre temes claus relacionats amb la definició de les propostes del POUM. Aquesta enquesta es pot realitzar on-line.

De manera complementària es difondrà als centres d’ensenyament per aconseguir al màxim de representativitat possible i es repartirà a la part central del butlletí municipal.

Sessió de participació interna de l’Ajuntament
Prèvia a les sessions de participació ciutadana i a les reunions sectorials es realitzarà una sessió participativa a nivell intern de l’Ajuntament per tal de poder conèixer i contrastar l’opinió dels tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament (serveis econòmics, serveis personals i serveis territorials).

Sessions de participació ciutadana
Es realitzaran 3 sessions temàtiques, obertes al conjunt de la ciutadania d’Argentona centrades en les següents temàtiques: medi ambient i sostenibilitat urbana i activitats econòmiques i serveis als ciutadans.

En aquestes sessions:

  • S’exposarà de forma sintètica la informació bàsica que es consideri necessària per poder participar amb una base de coneixement suficient (prèviament es farà arribar la documentació a les persones que s’hagin inscrit).
  • Es treballarà a partir de dinàmiques actives i grups de treball
  • A partir de la valoració final conjunta es redactarà un informe que es farà arribar a totes les persones participants.

Reunions sectorials
De manera complementària a les sessions de participació ciutadana l’equip redactor realitzarà trobades sectorials amb diferents entitats i/o agents locals per tal de tractar temàtiques concretes:

  • Desenvolupament econòmic
  • Equipaments esportius
  • Cultura
  • Redacció de l’informe d’aportacions i propostes ciutadanes

Un cop finalitzades les sessions de participació ciutadana previstes, analitzats els resultats de l’enquesta i documentades les aportacions realitzades a través de la web del POUM, s’elaborarà un informe integrat que sintetitzi totes les aportacions i propostes realitzades en el marc del procés de participació ciutadana durant la fase d’avanç del POUM. Aquest informe es presentarà al Consell de la Vila, s’enviarà a tots els assistents a les sessions de participació i es publicarà a la web del POUM.

La seva funció serà principalment la de fer arribar a l’equip redactor del POUM les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania en la fase d’avanç, de manera que aquells puguin tenir-les en consideració en l’anàlisi d’alternatives de planejament, així com en el desenvolupament i concreció de l’alternativa seleccionada en la fase d’aprovació inicial.

PRESENTACIÓ I DIFUSIÓ DE L'AVANÇ DEL POUM

Presentació i exposició pública
L’avanç s’envia a l’Oficina territorial d’avaluació ambiental de la Generalitat, la qual en sol·licita un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat, realitza consultes a d’altres administracions afectades i el posa a exposició pública durant 30 dies per recollir aportacions del públic interessat.

Durant aquest període estarà oberta un cop a la setmana l’oficina del POUM en la qual hi haurà una exposició amb plafons de la proposta presentada.

A part, el document d’Avanç del Pla es publicarà també a la web del POUM per tal que la ciutadania pugui valorar-lo i realitzar aportacions i consideracions de cara a la seva concreció en la fase d’aprovació inicial. En aquest període d’exposició pública només es poden fer aportacions en format de suggeriments (les al·legacions es recullen en la fase d’informació pública del POUM inicial) i no existeix l’obligació de respondre’ls però si de tenir-los en compte en la redacció del Pla. Les aportacions o suggeriments es realitzaran de manera telemàtica a través de la web del POUM o via instància directament a l’Ajuntament.

Redacció de l’informe de la Generalitat
En el termini de 2 mesos la Generalitat emet un informe, anomenat Document de referència, que fixa el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambiental i territorials per al POUM, necessari per al informe de sostenibilitat ambiental definitiu.

APROVACIÓ INICIAL

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes
De manera semblant a l’informe que s’haurà elaborat en la fase d’avanç, s’elaborarà un informe integrat que sintetitzi, de manera ponderada, totes les aportacions i propostes realitzades en el marc del procés d’informació pública posterior a l’aprovació de l’avanç del POUM. Aquest informe es lliurarà als membres del Consell de la Vila i es publicarà al web del POUM.

La seva funció serà principalment la de fer arribar als redactors del POUM les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania en base al document d’Avanç de POUM posat a informació pública, de manera que aquells puguin tenir-les en consideració en la concreció dels criteris de l’avanç de pla en la proposta de pla que es portarà a aprovació inicial.

Presentació de la proposta inicial de POUM
En aquesta sessió s’exposaran les conclusions fins al moment del procés de participació ciutadana i de tramitació del POUM, s’explicaran  les principals línies estratègiques i apostes de la proposta del nou POUM, i es valorarà la seva adequació a les aportacions realitzades en les fases de participació prèvies.

S’informarà així mateix del procés de tramitació administrativa i d’informació pública prevista en la Llei, que s’iniciarà a partir d’aquest moment. En relació a aquest últim punt, es dedicarà una part de la sessió a detallar als assistents quin serà el termini d’informació pública, com accedir i consultar la documentació del POUM i, sobretot, la manera com s’han de redactar i presentar les al·legacions per a que aquestes puguin ser considerades adequadament. Aquesta informació, així com un model de formulari per a la presentació d’al·legacions es trobarà també disponible a través de la web del POUM.

INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PERCEPTIUS

Exposició pública del POUM aprovat inicialment
Després de l’aprovació inicial del Pla, aquest s’ha de sotmetre per Llei a informació pública i a un procés de participació ciutadana per un termini de 45 dies. Durant aquest període es disposarà de tota la documentació del POUM tant en format imprès a les dependències municipals com en format digital a la web del POUM.

Aquest període de 45 dies d’informació pública es podrà ampliar si l’Ajuntament ho considera necessari.

En aquesta fase es tornarà a obrir l’Oficina del POUM, ubicada a la seu de l’Ajuntament i oberta amb un calendari preestablert, amb l’objectiu d’atendre les consultes dels veïns/es i recollir els seus suggeriments. Novament es farà una exposició amb plafons de la proposta presentada.

Presentació al Consell de la Vila
Reunió per informar de la proposta del pla que se sotmetrà a aprovació inicial.

APROVACIÓ PROVISIONAL

En aquesta fase s’informarà del resultat del procés d’informació pública i de consultes a les administracions afectades i també de les principals modificacions introduïdes en el POUM respecte de la versió de l’aprovació inicial. No es preveuen actes de participació presencial, a part dels actes informatius de presentació del POUM que pugui convocar l’Ajuntament juntament amb l’equip redactor.

Publicació de les versions del POUM
Es publicarà a través de la web del POUM tota la documentació corresponent a cada una de les versions aprovades (provisional i definitiva) per tal que aquesta pugui ser accessible i consultable per la ciutadania.• 

Publicació dels informes de resposta a les al·legacions i a les administracions
Es publicaran a la web i es donarà difusió dels informes de resposta a les al·legacions i de resposta a les administracions consultades així com d’un informe de síntesi de les principals modificacions introduïdes al POUM des de la seva aprovació inicial.

APROVACIÓ DEFINITIVA

Publicació del POUM