• 24 marzo, 2014
Es conclouen  amb èxit les sessions de participació ciutadana de la redacció de l’Avanç del POUM

En quina direcció es vol que Argentona evolucioni? Quins àmbits es consideren adients per preveure un nou creixement residencial al municipi en els propers 15 o 20 anys? La tercera sessió de participació ciutadana de la revisió del POUM va reflexionar sobre aquests i altres temes del desenvolupament urbà de la nostra vila.

Reunides al Salo Pedra més de 35 persones van participar en la darrera sessió de participació ciutadana, inclosa en el procés de revisió del POUM, que es va celebrar el passat dijous 20 de març. Com en les altres sessions, la primera part es va centrar en dotar d’informació a les persones participants a través de presentacions sobre les temàtiques que es tractarien en les dinàmiques participatives. En aquest sentit l’equip redactor del POUM va presentar les principals línies de desenvolupament futur de la vila i també diferents titulars sobre mobilitat.

La dinàmica participativa es va centrar en la reflexió sobre dos grans temes: el model d’evolució urbana i de transformació urbanística i  la rehabilitació i remodelació urbana de la vila i del patrimoni edificat existent. En general sobre el model d’evolució i transformació es va coincidir en la necessitat d’avançar cap una vila més dinàmica (no una ciutat dormitori), que potenciï el comerç i el turisme de proximitat (no de masses), la cultura i les activitats en el temps d’oci i lleure, la indústria de coneixement i servei, i que faciliti la mobilitat no motoritzada, amb espais lliures de qualitat, entre d’altres.

En relació a les propostes de rehabilitació i remodelació urbana de la vila es va ampliar i concretar alguns dels aspectes tractats en l’anterior sessió com l’impuls de l’eix Can Doro-Antiga Velcro-Plaça de Vendre com a focus social, lúdic i comercial. També es van tractar temes diversos com la possibilitat d’ubicar petits comerços en urbanitzacions, la divisió horitzontal d’edificis actualment unifamiliars per convertir-los en plurifamiliars, la promoció del turisme rural amb la catalogació de masies, els aparcaments al centre i l’accessibilitat.

Totes les aportacions recollides al llarg de les tres sessions es tindran en compte en la redacció de l’Avanç del POUM. Un cop aquest s’aprovi, s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies en el qual es podran fer els suggeriments que es creguin necessaris a l’oficina del POUM. Per a més informació a partir del 15 d’abril s’obrirà aquesta oficina a la qual s’hi podrà consultar tota la documentació de l’Avanç del POUM i fer els suggeriments amb visita concertada al telèfon 972 262901 (Carme de 9 a 13,30 h. -  info@land-up.net)

foto general presentacions     general taules 6 general taules 4     general taules 2 detall taula 4b     detall taula 3 detall taula 4     detall taula 2